Change font size

Increase size Decrease size Revert styles to default

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Cabaj-Čápor

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

 

Ján Kontz
Rok účinkovania: 1787-1789
Funkcia: farár
Pôvodom z Močenku. V Čápore účinkoval krátko. Z Čápora odišiel do Drietomy a ešte v tom istom roku sa stal farárom v Čavoji. V rokoch 1797 – 1801 bol farárom v Branči, kde zomrel 17. apríla 1801 ako 46 ročný.

Ján Fabuš
Rok účinkovania: 1790
Funkcia: farár
Rodák z Trenčína. V roku 1776-1778 bol farárom v Skale, 1787 v Drietome, 1789 v Čavoji. Z Čápora odišiel do Nitry, kde sa stal kaplánom na hrade. Zomrel 9. septembra 1809.

Viktor Alojz Richter
Rok účinkovania: 1790
Funkcia: farár
Pochádzal z Čiech, pôvodne bol v reholi trinitárov, neskôr pôsobil ako vojenský kňaz. V roku 1790 sa na krátky čas stal farárom v Čápore. Po príchode nového farára sa stáva duchovným pre rodinu baróna Jozefa Szorényiho v Cabaji. Zomrel v Čápore 13. januára 1791 ako 44 ročný.

Matej Maťašovský
Rok účinkovania: 1791
Funkcia: administrátor

Ignác Pataky
Rok účinkovania: 1792-1808
Funkcia: farár
Do Čápora priišiel z Trenčína, kde pôsobil ako kaplán. Pôsobil aj ako katedrálny kaplán v Nitre a administrátor v Púchove. Zomrel 23. januára 1808 ako 49 ročný.

Imrich Prídavka
Rok účinkovania: 1808-1828
Funkcia: farár
Narodený 4. novembra 1781 v Chynoranoch.
V r. 1804 bol vysvätený za kňaza. Hovoril po slovensky, maďarsky a nemecky. Bol prefektom nitrianskeho seminára, štyri roky advokátom chudobných, 3 roky profesorom teológie, 20 rokov farárom v Čápore. Vo farnosti aj zomrel 29. decembra 1828 ako 47-ročný.

Ján Černohorský
Rok účinkovania: 1829-1830
Funkcia: farár
Narodil sa 7. augusta 1795 v Soblahove.
Školy navštevoval v Trenčíne a v Nitre, teologické a filozofické štúdia ukončil s dobrým prospechom v Nitre. Za kňaza bol vysvätený 9. septembra 1818 v Nitre. Už pred vysviackou, v roku 1817 bol pracovníkom na biskupskom úrade. Bol aj biskupským tajomníkom. V roku 1830 odišiel z Čápora a pôsobil ako farár vo Valeskej Belej. V roku 1831 získal titul prepošta a prešiel za farára do Rybian, kde 31. marca 1860 zomrel.

 

Juraj  Ribárik
Rok účinkovania: 1830-1838
Funkcia: farár
Narodil sa v roku 1800.
Za kňaza bol vysvätený v roku 1823. Po vysviacke pôsobil v nitrianskom seminári ako študijný prefekt. Do Čápora prišiel v čase veľkej cholery. Zomrel mladý, 39-ročný 5. februára 1839.

Gašpar Bede
Rok účinkovania: 1839-1843
Funkcia: farár
Narodil sa v roku 1783 v maďarskej obci Menyhe / Mechenice /.
Štúdiá stredoškolské i teologické absolvoval v Nitre. Vysvätený bol za kňaza v roku 1806. Dostal sa za kaplána do Trenčianskej Teplej, kde sa začal učiť po slovensky. O dva roky bol preložený do Turnej kde bol kaplánom 6 rokov. Vyskytla sa tam epidémia, počas ktorej neúnavne pomáhal a mal zásluhy aj vo verejných záležitostiach. Neskôr bol kaplánom v Dubnici. V roku 1814 sa stal farárom v Slatine nad Bebravou, v roku 1828 v Podskalí a v rokoch 1840 – 1844 v Čápore. Z Čápora odišiel v roku 1844 do Drážoviec. Neskôr v roku 1846 sa stal špirituálom v nitrianskom seminári. Zomrel ako penzista v Nitre na Kalvárii 14. októbra 1854.

Jozef Rédeky
Rok účinkovania: 1844-1878
Funkcia: farár
Narodený 18. apríla 1801 v Košeci.
Pochádzal z chudobnej zemianskej rodiny. Stredoškolské vzdelanie získal v Trenčíne, ktoré skončil s dobrým prospechom. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Nitre. Za kňaza bol vysvätený 30. septembra 1824 v Nitre. Do Čápora prišiel z Podskalia, kde bol farárom 15 rokov. V Čápore prežil revolučné roky (1848/1849). Zastával záujmy maloroľníkov pri pozemkovej reforme a bol priaznivcom nitrianskeho františkánskeho kláštora - priateľom kvardiana P. Odorika. Zomrel 29. mája 1879 v Čápore ako 78 ročný.

ThDr. Ján Pulman
Rok účinkovania: 1879-1918
Funkcia: dekan - farár
Narodený 10. mája 1841 v Trenčíne.
V roku 1860 maturoval v Nitre, kde absolvoval i prvý ročník teológie. Ďalšie roky teológie študoval v Pešti. Za kňaza bol vysvätený 7. augusta 1865. Rok bol kaplánom v Udiči a ako mladý kňaz prišiel do nitrianskeho seminára za študijného prefekta. V roku 1867 sa stal profesorom biblických vied v nitrianskom seminári. Roku 1876 zastával funkciu profesora cirkevných dejín a cirkevného práva. Roku 1879 prišiel za farára do Čápora. V tomto čase získal doktorát teológie a v roku 1897 sa stal okresným dekanom no a v roku 1908 čestným kanonikom. Hovoril po maďarsky, slovensky, nemecky a francúzsky. Domácnosť mu viedla sestra. Bol pohostinný. Často pozýval do farnosti nitrianskych piaristov, najmä profesora Ferenczyho - profesora matematiky a Acsaya. 14. septembra 1870 bol zvolený za člena výboru Spolku sv. Vojtecha. Zomrel 12. septembra 1918 vo veku 78 rokov. 15. septembra 1978 bol pochovaný na Čáporskom cintoríne.

Jozef Mendel
Rok účinkovania: 1918-1919
Funkcia: administrátor
Neskôr bol farárom v Štiavniku.

Teodor Quapil
Rok účinkovania: 1919-1922
Funkcia: farár
Narodil sa 27. augusta 1874 v Dioszegu.
Za kňaza bol vysvätený 2. júla 1898 v Nitre. Ako kaplán pôsobil v Uhrovci, 1900 v Košeci, 1902 v Trenčíne. Od roku 1910 pôsobil ako farár v Klátovej Novej Vsi, v roku 1918 v Čápore a 1922 v Bošanoch. V roku 1940 bol menovaný za čestného kanonika. Dôstojný pán bol veľmi presný, svedomitý a disciplinovaný nielen vo verejnom ale aj v súkromnom živote. Na fare zaviedol kláštornú životosprávu. Voľný čas venoval pozorovaniu hviezd. Často ho farníci mali možnosť vidieť ako s teleskopom na farskom dvore pozoruje hviezdnaté noci. Svoje pozorovania publikoval v mládežníckom časopise Plameň. Zomrel 18. marca 1943.

Štefan Szölössy
Rok účinkovania: 1922
Funkcia: administrátor
V Cabaj – Čápore pôsobil od októbra 1922 do konca novembra 1922.

 

Rudolf Czeizel
Rok účinkovania: 1922-1937
Funkcia: farár
Narodil sa vo Veľkých Bieliciach 1. novembra 1885.
Za kňaza bol vysvätený 5. júla 1908. Ako kaplán pôsobil v Divine, v roku 1910 v Trenčiansekj Teplej, neskôr v roku 1912 v Skačanoch. Od roku 1913 spravoval farnsoť Dežerice a Čavoj. V Cabaj – Čápore pôsobil od 1. decembra 1922 do 30. septembra 1937. Bol pohotovým rečníkom, dobrým hospodárom a zápalistým vodcom mládeže. Za jeho účinkovania dostal cabajský kostol novú dlažbu. Z Čápora odchádza na faru do Podhradia pri Prievidzi, kde 12. februára 1947 odišiel do večnosti.

Ján Pisarčík
Rok účinkovania: 1937-1938
Funkcia: administrátor
V Cabaj – Čápore pôsobil od 1. októbra 1937 do 30. marca 1938. Potom odišiel za profesora náboženstva do Bratislavy.

Daniel Szitáš
Rok účinkovania: 1938
Funkcia: administrátor
Pochádzal zo Svätoplukova.

Gejza Kubíček
Rok účinkovania: 1938-1958
Funkcia: farár
Narodený 10. septembra 1896 v Žabokrekoch.
Za kňaza bol vysvätený 26. júna 1924 v Nitre. Ako kaplán pôsobil v Turzovke, v roku 1926 v Hornej Marikovej ako administrátor, v roku 1928 v Divine a v Starej Bystrici, v roku 1929 Rajci, v roku 1930 Bošáca, v roku 1931 Dolný Hričov, administrátor Malá Hradná, v roku 1932 v Nemšovej a Bánovciach nad Bebravou, v roku 1933 administrátor v Horných Vesteniciach, kde sa od roku 1934 stal farárom. V roku 1938 prišiel za farára do Čápora a v našej farnosti bol do roku 1958. Za jeho účinkovania veľmi ožil spolkový život: Jednota katolíckych žien, Veniec, Ružencový spolok a Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Ženy a dievčence mávali pravidelne aspoň raz za mesiac, niekedy aj dvakrát, schôdzky a viackrát v roku akadémie. Za jeho pôsobenia v roku 1948 bol rozšírený farský kostol v Čápore. V súkromnom živote žil veľmi utiahnuto. Stravoval sa sám, niekedy prijal ochotnú službu svojich sestier alebo pomoc starších žien, ktoré za preukázané upratovanie štedro odmenil. Rád skladal básne a piesne, ktoré sám spieval a nacvičoval s deťmi i mládežou. Z našej farnosti odchádza v auguste 1958 za farára do Dežeríc. V roku 1975 odišiel na dôchodok do Nitry. Zomrel 15.5. 1988 v Charitnom dome v Beckove. Pochovaný je na cintoríne v Čápore.

Štefan Hričovský
Rok účinkovania: 1958-1982
Funkcia: administrátor
Narodil sa 29. decembra 1919 v Hornom Hričove.
Gymnazium vyštudoval v Nitre. Býval v biskupskom internáte a v Malom seminári. Teológiu študoval v Nitre, kde bol vysvätený 11. júna 1944 za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Rosine, v roku1945 v Zákopčí, v roku 1946 v Lietave, v roku 1949 v Pruskom a v Oščadnici, kde bol od 15. novembra 1950 správcom farnosti. Od roku 1952 šesť rokov spravoval farnosť v Dolnej Marikovej, v roku 1958 v Rybanoch a v tom istom roku, 1.augusta prichádza do Cabaj - Čápora, kde pôsobil až do svojej smrti, 5. februára 1982. Za jeho účinkovania boli prevedené mnohé rekonštrukcie v oboch kostoloch i na fare.

Mons. ICLic. Jozef Daško
Rok účinkovania: 1982-1990
Funkcia: administrátor
Narodený v Trenčíne v roku 1950
Ordinovaný 9.6. 1974. V rokoch 1974 -1982 pôsobil ako kaplán v Nitre – Dolné mesto. V rokoch 1990-1991 pôsobil ako špirituál Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V rokoch 1991-1997 bol kancelárom BÚ v Nitre a sudcom cirkevného súdu. V rokoch 1995 – 1996 bol administrátorom v Nitre – Dolné mesto. V roku 1997 – 1999 bol administrátorom v Púchove. V rokoch 1999 – 2001 bol administrátorom v Nitre – Dolné mesto. V rokoch 2001 – 2002 bol v stredisku Focolare - Lopiano v Taliansku. V rokoch 2002 – 2006 bol farárom vo farnosti Súľov – Hradná. V roku 2006 bol farárom v Krásne. Od roku 2009 do roku 2014 bol farárom vo Veľkom Záluží. Od roku 2014 je farárom v Topolčiankach.

Mgr. Štefan Dzurianik
Rok účinkovania: 1990-1992
Funkcia: farár
Rodák z Jasenice pri Považskej Bystrici. Kňazské svätenie prijal 19. júna 1988. Po dvoch mesiacoch kaplánskeho pôsobenia v Čadci nastúpil na dvojročnú základnú vojenskú službu. Po skončení vojenskej služby v roku 1990 účinkuje ako kaplán v Rajci. Ako správca našej farnosti pôsobil v rokoch 1990 – 1992. Od augusta 1992 do júna 1997 spravuje farnosť Staškov. Od júla 1997 pôsobil ako kaplán v Konskej. Neskôr je určený za správcu farnosti Dubodiel a za pomocného duchovného vo farnosti Pruské, kde aj 8. septembra 1999 zomrel. Pochovaný je v rodnej obci Jasenica, okres Považská Bystrica.

Mons. ICLic. Jozef Daško
Rok účinkovania: 1992-1995
Funkcia: farár
Narodený v Trenčíne v roku 1950, ordinovaný 9.6. 1974

Mgr. Viliam Chrastina
Rok účinkovania: 1995-1997
Funkcia: administrátor
Narodený v Čadci v roku 1966
Ordinovaný bol 17.6.1990. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Nitre – Horné mesto. V roku 1991 pôsobil ako kaplán v Konskej a v Čiernom pri Čadci. V rokoch 1992-1993 pôsobil ako kaplán v Žiline. V roku 1993 – 1995 pôsobil ako kaplán v Trenčíne. V rokoch 1997 – 2002 pôsobil ako administrátor vo Fačkove a od roku 2002 pôsobí ako farár vo farnosti Dubodiel.

2013 - farár Veľké Bierovce

 

Mgr. Marek Kotlárik

Rok účinkovania: 1997-2004

Funkcia: administrátor

Narodený: v roku 1968, Horné Vestenice

Ordinovaný: 22.06.1996, Nitra

1996 - 1997 kaplán Krásno nad Kysucou

2004 - 2013 administrátor Beluša

2013 - farár Makov

 
Mgr. Štefan Bukovan
Rok účinkovania: 2004 - 2014
Funkcia: farár
Narodený v Čadci v roku 1971,
ordinovaný 27.6. 1998 v Korni.
1998 – 1999 kaplán Čadca
1999 – 2000 kaplán Kysucké N. Mesto
2000 – 2004 kaplán Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

2004 – 2012 administrátor Cabaj - Čápor

2006 – 2008 dištriktuálny sekretár nitrianskeho dekanátu
2008 – 2014 dištriktuálny sekretár močenského dekanátu

2008 – 2014 zástupca riaditeľa DKÚ

2012 – 2014 farár Cabaj - Čápor

2014 –         farár Bošany

 

 

PaedDr. Stanislav Šipoš

Rok účinkovania: 2014 -

Funkcia: farár

Narodený v roku 1956 v Tehle

ordinovaný 15.06.1980 v Bratislave

1980 - 1981 kaplán Veľké Kostoľany

1981 - 1983 základná vojenská služba

1983 - 1986 kaplán Topoľčany

1986 - 2001 administrátor Radošina

2001 - 2007 farár Semerovo

2004          PaedDr. KU Ružomberok

2007 - 2011 farár Velčice

2011 - 2014 farár Lužianky

2014 -        farár Cabaj-Čápor

 

Vyhľadávanie na stránke

Nezabudnite na blízkych

Dnes : Gertrúda
Zajtra : Bernard